... و عشق

... و عشق صدای فاصله هاست


                       صدای فاصله هایی که غرق ابهامند؟!

 


                                                         "سهراب سپهری"

/ 1 نظر / 20 بازدید